Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Hidraulično ulje Mobil DTE 22 208L

Ulja vrhunske kvalitete za hidrauličke sustave koja u svom kemijskom sastavu nemaju cink i pružaju zaštitu od trošenja. Za ova ulja karakterističan je jedinstveni sistem aditiva zahvaljujući kojima posjeduju izvanrednu termičku, oksidacijsku i hidrolitičku stabilnost čak i u prisutnosti vode, kao i u dodiru s tekućinama za hlađenje pri obradi metala proizvedenim na bazi vode

INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Fizikalne postavke: Tekuće
Boja: Jantar
Miris: Svojstvo
Ulaz mirisa: Nema dostupnih podataka
pH: Nije tehnički izvedivo
Talište: Nije tehnički izvedivo
Ledište: Nema dostupnih podataka
Početna točka vrelišta / i opsjeg vrenja: > 316°C (600°F) [Procjenjeno]
Plamište [Metoda]: 166°C (331°F) [ASTM D-92]
Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1): Nema dostupnih podataka
Zapaljivost (krutina, plin): Nije tehnički izvedivo
Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Procjenjeno]
Tlak pare: < 0.013 kPa (0.1 mm/sec) pri 20 °C [Procjenjeno]
Gustoća pare (Zrak=1): > 2 pri 101 kPa [Procjenjeno]
Relativna gustoća (pri 101 kPa 15 °C): 0.86 [metoda ispitivanja nedostupna]
Rastvorljivost(i): voda Zanemarivo
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele): > 3.5 [Procjenjeno]
Temperatura samozapaljenja: Nema dostupnih podataka
Temperatura raspadanja: Nema dostupnih podataka
Viskoznost: 22 cSt (22 mm2/sec) pri 40 °C | 4.5 cSt (4.5 mm2/sec) pri 101 kPa 100°C [metoda ispitivanja nedostupna]
Eksplozivna svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije
Oksidirajuća svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije


ŠIFRA 110003
CIJENA 4.821,73 kn
 
Kol