Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Hidraulično ulje Mobil SHC 524 208 L

Sintetička ulja za hidrauličke sustave koja pružaju učinkovitu zaštitu od trošenja. Odlikuju se visokim indeksom viskoznosti zbog čega imaju vrlo visok učinak kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Pružaju maksimalnu zaštitu od trošenja rotacijskim i klipnim pumpama. Vrlo su učinkovita u širokom rasponu radnih temperatura i odlikuje ih odlična smična stabilnost.

INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Fizikalne postavke: Tekuće
Boja: Jantar
Miris: Svojstvo
Ulaz mirisa: Nema dostupnih podataka
pH: Nije tehnički izvedivo
Talište: Nije tehnički izvedivo
Ledište: Nema dostupnih podataka
Početna točka vrelišta / i opsjeg vrenja: > 316°C (600°F) [Procjenjeno]
Plamište [Metoda]: >204°C (399°F) [ASTM D-92]
Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1): Nema dostupnih podataka
Zapaljivost (krutina, plin): Nije tehnički izvedivo
Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Procjenjeno]
Tlak pare: < 0.013 kPa (0.1 mm/sec) pri 20 °C [Procjenjeno]
Gustoća pare (Zrak=1): > 2 pri 101 kPa [Procjenjeno]
Relativna gustoća (pri 101 kPa 15.6 °C): 0.854 [metoda ispitivanja nedostupna]
Rastvorljivost(i): voda Zanemarivo
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele): > 3.5 [Procjenjeno]
Temperatura samozapaljenja: Nema dostupnih podataka
Temperatura raspadanja: Nema dostupnih podataka
Viskoznost: 32 cSt (32 mm2/sec) pri 40 °C | 6.1 cSt (6.1 mm2/sec) pri 101 kPa 100°C [ASTM D 445]
Eksplozivna svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije
Oksidirajuća svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije


ŠIFRA 110005
CIJENA 19.166,92 kn
 
Kol