Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Hidraulično ulje Mobil SHC 526 208 L


Sintetička ulja za hidrauličke sustave koja pružaju učinkovitu zaštitu od trošenja. Odlikuju se visokim indeksom viskoznosti zbog čega imaju vrlo visok učinak kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Pružaju maksimalnu zaštitu od trošenja rotacijskim i klipnim pumpama. Vrlo su učinkovita u širokom rasponu radnih temperatura i odlikuje ih odlična smična stabilnost.

INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Fizikalne postavke:    Tekuće
Boja:   Jantar
Miris:   Svojstvo
Ulaz mirisa:   Nema dostupnih podataka
pH:   Nije tehnički izvedivo
Talište:   Nije tehnički izvedivo
Ledište:   Nema dostupnih podataka
Početna točka vrelišta / i opsjeg vrenja:    > 316°C (600°F) [metoda ispitivanja nedostupna]
Plamište [Metoda]:     >204°C  (399°F)  [ASTM D-92]
Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1):   Nema dostupnih podataka
Zapaljivost (krutina, plin):  Nije tehnički izvedivo
Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku):   UEL:  7.0     LEL: 0.9 [metoda ispitivanja nedostupna]
Tlak pare:   < 0.013 kPa (0.1 mm/sec) pri 20 °C [metoda ispitivanja nedostupna]
Gustoća pare (Zrak=1):   > 2 pri 101 kPa [metoda ispitivanja nedostupna]
Relativna gustoća (pri 101 kPa 15 °C):    0.854  [metoda ispitivanja nedostupna]
Rastvorljivost(i): voda   Zanemarivo
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele):   > 3.5 [metoda ispitivanja nedostupna]
Temperatura samozapaljenja:  Nema dostupnih podataka
Temperatura raspadanja:   Nema dostupnih podataka
Viskoznost:   68 cSt  (68 mm2/sec) pri 40 °C   [ASTM D 445]
Eksplozivna svojstva:  Kompanija ne koristi kemikalije
Oksidirajuća svojstva:  Kompanija ne koristi kemikalije


ŠIFRA 110007
CIJENA 19.988,58 kn
 
Kol