Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Hidraulično ulje MobilDTE10 Excel15 208L

Ulja vrhunske kvalitete za hidrauličke sustave koja u svom kemijskom sastavu nemaju cink i pružaju zaštitu od trošenja. Za ova ulja karakterističan je jedinstveni sistem aditiva zahvaljujući kojima posjeduju izvanrednu termičku, oksidacijsku i hidrolitičku stabilnost čak i u prisutnosti vode, kao i u dodiru s tekućinama za hlađenje pri obradi metala proizvedenim na bazi vode.

INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA
Fizikalne postavke: Tekuće
Boja: Jantar
Miris: Svojstvo
Ulaz mirisa: Nema dostupnih podataka
pH: Nije tehnički izvedivo
Talište: Nije tehnički izvedivo
Ledište: Nema dostupnih podataka
Početna točka vrelišta / i opsjeg vrenja: > 232°C (450°F) [metoda ispitivanja nedostupna]
Plamište [Metoda]: >125°C (257°F) [ASTM D-92]
Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1): Nema dostupnih podataka
Zapaljivost (krutina, plin): Nije tehnički izvedivo
Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [metoda ispitivanja nedostupna]
Tlak pare: < 0.013 kPa (0.1 mm/sec) pri 20 °C [metoda ispitivanja nedostupna]
Gustoća pare (Zrak=1): > 2 pri 101 kPa [metoda ispitivanja nedostupna]
Relativna gustoća (pri 101 kPa 15 °C): 0.837 [metoda ispitivanja nedostupna]
Rastvorljivost(i): voda Zanemarivo
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele): > 3.5 [metoda ispitivanja nedostupna]
Temperatura samozapaljenja: Nema dostupnih podataka
Temperatura raspadanja: Nema dostupnih podataka
Viskoznost: 14.1 cSt (14.1 mm2/sec) pri 40 °C | 4.05 cSt (4.05 mm2/sec) pri 101 kPa 100°C [ASTM D 445]
Eksplozivna svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije
Oksidirajuća svojstva: Kompanija ne koristi kemikalije


ŠIFRA 110009
CIJENA 7.444,63 kn
 
Kol