Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Hidraulično ulje MobilDTE10 Excel32 20L

Ulja vrhunske kvalitete za hidrauličke sustave koja u svom kemijskom sastavu nemaju cink i pružaju zaštitu od trošenja. Za ova ulja karakterističan je jedinstveni sistem aditiva zahvaljujući kojima posjeduju izvanrednu termičku, oksidacijsku i hidrolitičku stabilnost čak i u prisutnosti vode, kao i u dodiru s tekućinama za hlađenje pri obradi metala proizvedenim na bazi vode.

INFORMACIJE O OSNOVNIM FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Fizikalne postavke:    Tekuće
Boja:   Jantar
Miris:   Svojstvo
Ulaz mirisa:   Nema dostupnih podataka
pH:   Nije tehnički izvedivo
Talište:   Nije tehnički izvedivo
Ledište:   Nema dostupnih podataka
Početna točka vrelišta / i opsjeg vrenja:    > 316°C (600°F) [metoda ispitivanja nedostupna]
Plamište [Metoda]:     >200°C  (392°F)  [ASTM D-92]
Postotak evaporacije (n-butil acetat = 1):   Nema dostupnih podataka
Zapaljivost (krutina, plin):  Nije tehnički izvedivo
Gornje/donje granice zapaljivosti (Približni volumni % u zraku):   UEL:  7.0     LEL: 0.9 [metoda ispitivanja nedostupna]
Tlak pare:   < 0.013 kPa (0.1 mm/sec) pri 20 °C [metoda ispitivanja nedostupna]
Gustoća pare (Zrak=1):   > 2 pri 101 kPa [metoda ispitivanja nedostupna]
Relativna gustoća (pri 101 kPa 15 °C):    0.847  [metoda ispitivanja nedostupna]
Rastvorljivost(i): voda   Zanemarivo
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda koeficijent raspodjele):   > 3.5 [metoda ispitivanja nedostupna]
Temperatura samozapaljenja:  Nema dostupnih podataka
Temperatura raspadanja:   Nema dostupnih podataka
Viskoznost:   32 cSt  (32 mm2/sec) pri 40 °C  |  6.6 cSt  (6.6 mm2/sec) pri 101 kPa 100°C   [ASTM D 445]
Eksplozivna svojstva:  Kompanija ne koristi kemikalije
Oksidirajuća svojstva:  Kompanija ne koristi kemikalije


ŠIFRA 110010
CIJENA 757,97 kn
 
Kol